Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιχορηγείται από το κράτος. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ρυθμίζονται κυρίως από το Νόμο 3509/23-12-2010 «για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης».
 
 
Σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι: (α) η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, (β) η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (γ) η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλαδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει, (δ) η έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηματογραφικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νόμου, καθώς και η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6.
 
Τα κατά το νόμο όργανα του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει τριετή θητεία και συνιστάται από επτά μέλη. Τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων.
 
Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.